Casteli Hotel

  • Kastelli, Skala, Patmos

  • (+30) 22470 31361

  • (+30) 22470 31665

  • (+30) 22470 31656

  • casteli@otenet.gr

  • (+30) 694 4962506